Forside     Om Energnist     Kolding     Esbjerg     Udbud     Job     Kontakt    
  KOLDING

På anlægget i Kolding er der to næsten lige store ovnlinjer med en samlet årlig kapacitet på ca. 160.000 ton. Anlægget producerer årligt ca. 345.000 MWh varme – svarende til et forbrug hos ca. 20.000 husstande – og ca. 45.000 MWh el, som svarer til forbruget hos ca. 8.000 husstande.

Adgang

Åbningstider

Affald til anlægget

Priser

Sikkerhedsregler

Genanvendelse af slagge

Rundvisning på anlægget

Miljø og arbejdsmiljø

 
 

Energnist Kolding modtageregler

Affald til forbrænding
Der modtages dagrenovation, erhvervsaffald og affald fra containerpladserne. Affaldet skal være brændbart, dvs. at affaldet skal have en positiv brændværdi.  Det er kommunen, der anviser korrekt sortering og behandling af dit affald.

Affald som modtages
(listen er ikke udtømmende)

Dagrenovation/husholdningsaffald
Affald indsamlet fra private og erhverv, der naturligt forekommer i husholdninger.

Erhvervsaffald
Affald fra håndværks-, produktions- og servicevirksomheder, indeholdende kasseret ikke genanvendelig emballage, m.v. .


Stort brændbart
Stort brændbart affald skal være forbrændingsegnet affald, der kræver neddeling for at kunne brændes.

Også mindre affald, som er kompakt skal neddeles før det kan brændes. F.eks. ruller af papir eller plast fra den grafiske branche.

Ingen genstande må være længere end 3 m og have overflademål på over 2 m2.


Særlige krav
Kompositmaterialer (f.eks. glasfiber) skal leveres til stort brændbart, selvom det opfylder størrelses kravene til småt brændbart.
Landbrugsfolie og landbrugsplast skal leveres ”bundtet” så det overholder målene for stort brændbart.

 

Bygningsaffald
Affald fra bygge- og nedrivningsvirksomheder.            
Tagpap modtages kun i blandede læs.

Pr. 1. januar 2021 er der kommet nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald.

De nye regler kan læses HER

Deklarationen kan hentes HER.

Godkendte EAK-koder:

Bygge- og anlægsaffald

Beskrivelse

170201

Ikke-genanvendeligt træ

170203

Plast

170204 (farligt affald)

Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer

170302

Ikke-farlige bitumenholdige blandinger

170303 (farligt affald)

Kultjære og tjærede produkter

170904

Blandet bygge- og anlægsaffald

Farligt affald
Visse typer af farligt affald kan modtages og behandles efter særlig aftale og myndighedsgodkendelse.

Diverse affald
Ristegods.

Affald der ikke modtages

(listen er ikke udtømmende)
Byggeaffald, herunder asbestholdigt materiale, beton, tegl, glas, gipsplader, mineraluld til isolering.
Eksplosive stoffer
Elektriske og elektroniske apparater & produkter.
Fiskegarn, net og lign.
Hele containere fulde af dæk - max. 20% af et læs må være dæk.
Dæk fra trillebøre, entreprenørmaskiner, traktorer og lastbiler.
Imprægneret træ, herunder telemaster og sveller.                                                                       
Jern og metaller (f.eks. ståltromler, cykelstel, motorer, radiatorer, hårde hvidevarer, ledninger og  kabler).

Klinisk risikoaffald og slam.
Klude/tvist/granulat gennemvædet med olie, opløsningsvæsker og andet letantændeligt.
Materialer kommunen anviser til genanvendelse eller deponi.
Olieforurenet jord.
PVC-affald (f.eks. gulvbelægning).
PVC-affald (f.eks. kloakrør, vinduesprofiler, døre).
Radioaktive stoffer.
Tungmetalbelastet affald (f.eks. blylodder, batterier, lyskilder).
Fermacell plader.

Hvis der er tvivl, om affaldet er forbrændingsegnet, så kontakt den pågældende kommune.

Størrelse og form på affald
For at undgå, at enkeltdelene sidder fast i åbningen ind til ovnen, ikke bliver fuldstændig forbrændt, eller giver anledning til andre problemer, skal følgende mål på enkeltdelene overholdes:
Fast affald med enkeltdele på maks. 1 meter i diagonalmål (70 cm x 70 cm x 70 cm).
Kompakte dele af affaldet må højst måle 10 cm x 10 cm x 100 cm.
Stykker af gulvtæpper på maks. 2 m2.
Stykker af plast, papir eller stof på maks. 25 m2 og maks. 15 meters længde.
Oprullede baner af eks. plast, papir eller stof i maks. 15 meters længde og maks. 20 cm bredde.

Særlige affaldstyper/læs
Ved levering af ensartede læs eller ved levering af affald, der kræver speciel håndtering, kontaktes Energnist, inden affaldet overdrages.
Energnist vurderer herefter, om affaldet skal gennemgå en forbehandling, f.eks. befugtning af støvende materialer eller neddeling af større emner. Energnist vurderer ligeledes, om affaldet er omfattet af særlige leveringsbetingelser f.eks. opblanding i andre affaldstyper af ensartede affaldsfraktioner, der i store mængder kan give problemer i forbrændingsprocessen.
 
Ved levering af affald, der ikke overholder de almene betingelser, kan Energnist lade det gennemgå en forbehandling og opkræve et behandlingsgebyr herfor.

Affald som kun modtages efter særlig aftale med Energnist
Biomasseaffald, f. eks. have-/parkaffald, halm m.v.
Forbrændingsegnet affald med PCB indhold på mindre end 50 mg/kg.
 

 

 
 
Energnist I/S
Uldjydevej 2
7400  Herning

Tlf.: +45 9721 0041
Mail: energnist@energnist.dk